Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov

11.3.18, Mt 4,1-11         Pokušení na poušti

Ježíšova pokušení na poušti se odehrávají bezprostředně po jeho křtu. Během křtu se Ježíšovi dostalo ujištění, že je Boží Syn se zvláštním posláním. Právě toho se týkají pokušení. První dvě začínají slovy: „Jsi-li Syn Boží“ udělej to a to. Ježíš je zkoušen ohledně toho, jak rozumí svému poslání; co pro něj znamená být Boží Syn.

Pokušení se odehrávají na poušti, kam Ježíš odešel od Jordánu. Poušť byla pokládána za sídlo démonů, kteří na sebe brali podobu šakalů a hadů. Evangelijní vyprávění chce podtrhnout, že Ježíš na poušť nešel sám od sebe, ale vedl jej Duch svatý. Tím se lišil od mladých mužů, kteří mají potřebu dokazovat svou odvahu hrdinskými kousky a vydávají se do situací, v nichž jde o život.

Ježíš se dostal na poušť, protože tuto cestu přijal jako součást Božího plánu pro sebe. Nejednalo se o výpravu cestovatele, který zkoumá neznámé kraje. Takoví badatelé obvykle z důvodu bezpečí necestují sami a také s sebou vezou dostatečné zásoby. Ježíš však neměl ani společníky ani zásoby. S sebou si nesl jen ujištění, jehož se mu dostalo při křtu; ujištění o vlastním poslání a zmocnění Duchem svatým.

Taková cesta na poušť nám připomíná jednak cestu Izraele z Egypta, jednak putování proroka Elijáše. Izrael byl na poušti zkoušen, zda bude Hospodinu důvěřovat, že jej zaopatří vším, co potřebuje k životu. Také první Ježíšovo pokušení se týká chleba. Pokušitel jej vyzývá, aby proměnil kameny v chleby a tak utišil svůj hlad a nabral nových sil, když čtyřicet dní nejedl.

Čtyřicítka není náhodně zvolené číslo. Izrael putoval pouští k zaslíbené zemi 40 let; o Mojžíšovi čteme, že vystoupil na horu Sinaj „a byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil“. Prorok Elijáš dostal od anděla jídlo a „šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře“, kde se setkal s Hospodinem.

Všechny tyto příběhy zahrnují něco nadpřirozeného. Nešlo o pouhé hladovění, ale o napojení na Boží zdroje, čerpání životodárné síly z Boží přítomnosti. Snad proto Ježíš Pokušiteli odpovídá, že člověk nežije jen z chleba, ale také či především z Božího Slova. Na rozdíl od Elijáše však v Ježíšově případě nečteme o zázračném pokrmu. Místo toho čteme, že Ježíš po čtyřiceti dnech vyhladověl. Zázračného zaopatření se mu dostane, až zkoušku absolvuje. Teprve v závěru příběhu se uvádí, že se o Ježíše postarali andělé.

V evangeliu se nepíše, že by se ďábel zjevil viditelně nebo že by jeho hlas bylo slyšet. Pozornost vypravěče se soustřeďuje na obsah pokušení, na rozhovor Pokušitele a Ježíše, který mohl probíhat třeba jen v Ježíšově mysli. Vnímal myšlenky, které odhalil jako protiřečící jeho poslání.

Je těžké si představit, jak se mohl Ježíš dostat z pouště na nejvyšší místo chrámu v Jeruzalémě nebo na horu, z níž by viděl „všechna království světa“. Bible však počítá s možností duchovního zjevení – včetně možnosti přesunu lidského vědomí, nebo i celého člověka, na jiné místo. Evangelijní příběh se každopádně soustřeďuje na obsah pokušení, ne na technické provedení.

Co tedy bylo obsahem zkoušky? Cestou na poušť a strádáním se Ježíš ztotožňuje s příběhem svého lidu, ale konkrétní podoba zkoušky se týká Ježíšova mesiášského poslání. Nejprve k cestě Izraele pouští: Když Hospodin vysvobozoval Izrael z Egypta, prohlásil, že Izrael je jeho syn. Také Ježíš jde na poušť poté, co se k němu Bůh přihlásí jako ke svému synu. V obou případech být Božím synem neznamená jen výsady, ale také nároky. Hospodin jako Otec je sice zdrojem zaopatření, ale zároveň vyžaduje poslušnost svého syna, což může být zvláště obtížné, když slíbené zaopatření není v dohledu.

Při všech třech pokušeních Ježíš odpovídá: „Je psáno…“ Z toho poznáváme, co bylo zdrojem jeho jistoty a orientace ve světě. Také lidské oponenty bude později odkazovat na Písma.

Svitky s biblickými texty s sebou nenosil; ty byly uloženy v synagogách, kde se o sobotách předčítaly. Když byl zkoušen na poušti, musel prokázat, co si z přečteného pamatuje a jakou přesvědčivost pro něj mají slova Písma tváří v tvář nepříznivým okolnostem a lákavým nabídkám.

Pokušitel Ježíše vyzývá, aby prokázal moc Božího Syna tím, že si potravu opatří sám – tak, že zázrakem promění kamení v chleby. Tím by se ovšem Ježíšův příběh lišil od příběhu jeho lidu, který si na poušti nemohl opatřit chléb sám, ale byl cele odkázán na Hospodina.
Když Ježíš poprvé odpoví slovy „je psáno“, Pokušitel jej chytí za slovo a řekne: „Je také psáno… ‚On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.‘“

Pokušitel cituje jeden z žalmů, které Židé nejraději používali, aby se jeho vyznáváním před démony chránili. Ježíš ovšem rozpozná, že by bylo chybou vztáhnout zaslíbení Boží ochrany na svévolný skok z chrámové věže.

Třetím pokušením je nabídka všech království světa a jejich slávy výměnou za poklonu ďáblovi. Mesiáš se přece měl stát vládcem celého světa, vždyť v jednom žalmu Hospodin svému vyvolenému králi říká: „Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země!“ Bůh nakonec Ježíšovi udělí moc nad celým světem. Ovšem na poušti zaznívá nabídka vlády nad zemí od Pokušitele, který Ježíšovi nabízí zkratku: „Nebude to tolik bolet. Stačí, když se mi pokloníš.“

Ve všech třech pokušeních se Ježíšovi nabízí možnost prosadit sám sebe, pomoci si sám, uchránit se před strádáním, bolestí a odmítnutím ze strany lidí. Ježíš však rozpozná, že kdyby se vydal touto cestou, už by nebyl poslušný Boží Syn plnící úkol, který dostal od svého nebeského Otce. Raději se tedy rozhodne pro obtížnější variantu a bude čekat, až mu vládu nad světem daruje sám Bůh.

Poslední možnost vyhnout se všem důsledkům své cesty se Ježíšovi naskytne v zahradě Getsemane krátce před zatčením. Tehdy ve velkém vypětí – s vyhlídkou na blížící se mučení a smrt – prosí Boha, zda by se přece jen nenašla jiná cesta. Dospěje však k tomu, že nemá jinou možnost, jak naplnit Boží vůli. Proto svůj úděl přijímá. 

Pavel Hejzlar