Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

logo Českobratrské církve evangelické
farnost Džbánov


Spasitel uzdravuje ... 19. 4. 2020

Spatřil jsem též, že veškeré dílo Boží, dílo, které se pod sluncem koná, není člověk schopen
postihnout; ať se při tom hledání pachtí sebevíc, všechno nepostihne. Ani moudrý, řekne-li, že zná to
či ono, není schopen všechno postihnout.

(Kaz 8, 17)

Píseň: Ez 167

Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily.

Někteří z nich však řekli: "Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů."

Jiní ho chtěli podrobit zkoušce; žádali od něho znamení z nebe.

Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá.

Je-li i satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním démony ve jménu Belzebula.

Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto budou oni vašimi soudci.

Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.

Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí.

Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí.

Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.

(L 11,14–23)

Sestry a bratři, naše evangelijní vyprávění se začíná tím, že Ježíš uzdravuje němého. Němota je špatná, když se člověk nemůže vyjádřit; představme si kupříkladu negramotného člověka, taková němota pro něj jistě usela být naprostá pohroma. Každopádně Ježíš vyžene zlého ducha z takto postiženého (učiní exorcismus). To pro něj muselo znamenat obrovskou pomoc i úlevu. Vždyť mluva, mluvení souvisí s přemýšlením a to je přeci hluboce lidské, umět myslet a pak se i vyjadřovat, sdělovat poznatky, myšlenky, sdílet se. To věděli už nejstarší filosofové. (Co se týče onoho exorcismu - i dnes se takové věci praktikují nicméně již velmi zřídka. Asi proto, že přeci jen žijeme v jiné době a jsme na vůči takovýmto způsobům uzdravování přeci jen obezřetní, ba skeptičtí).

Ovšem hlavním tématem je spor o to, jakou mocí to vlastně Ježíš činí. Přišli za ním zřejmě zástupci farizeů a ti jej obvinili, že to dělá ve jménu Belzebula. To bylo těžké obvinění. Dělat něco ve jménu knížete démonů. Vlastně je to zlé, zlomyslné nařčení a pošpinění druhého. Přece jen ale takové jednání známe, vždyť i dnes se lidé shazují navzájem, když označí jednání druhého za jeho/její sobecký zájem. „Kdoví, proč to dělá. Kdoví, co za tím je“. Jaksi nepředpokládá se, že by to dělal ze zájmu o druhého, prostě z lásky. Zde se vyjádří velmi dobově: Dělá to ve jménu Belzebula, pána - Baala, knížete démonů, arcimodly. Evangelista Marek na tomto místě zmíní rouhání proti Duchu svatému, to je také věc, na kterou jsem si, po jistém přemýšlení, vzpomněl. Ano, zde se převrací hodnoty, z uzdravení, z lásky, z něčeho dobrého se dělá působení toho zlého, snad satanovo. To je těžký hřích, snad neodpustitelný, velmi nebezpečný.

Sestry a bratři, zajímavá by byla otázka, proč to dělali? To nevíme, několikrát jsem zmiňoval třeba závist, konkurenci. Ovšem v hlubší rovině bych viděl právě na tomto poli působení toho Zlého. Vždyť zlému se líbí, když jsou dobré hodnoty převracovány, když se lidé staví proti sobě, když se nerespektují Boží nařízení, Pána Boha samotného. Všimněme si teď, jak argumentuje Ježíš: Každé království, když je vnitřně rozdělené tak padá. Je prostě nesmysl, aby se ďábel vyháněl dalším ďáblem. Takto by se satanova moc zničila sama (byla by to jakési satanská občanská válka). A konečně, jakou mocí, ve jménu koho vyhání démony farizejští učedníci? Nebudou to pak oni, kteří odsoudí své otce?

Sestry a bratři, věříme, že v Ježíšově působení se setkáváme s prstem Božím. Tehdy, když uzdravuje, káže, přijímá lidi, večeří s nimi, právě tehdy se prolamuje něco z druhé strany, setkáváme se s královstvím Božím. „Jestliže já vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.“ Ovšem pozor, to také znamená, že bychom neměli ani my pohrdat nikým, kdo činí dobře. (Třeba ani těmi farizejskými učedníky). Přeci velmi různí lidé ve společnosti dělají dobré činy, snaží se o zlepšení světa, (byť to někdy může vyznít naivně, nerealisticky či pateticky). Ovšem planeta, která by neměla všelijaké humanitární aktivity, lidi, kteří se starají o druhé, ale i o planetu, zelené aktivity atd., by byla skoro nelidská. Všichni, kdo chtějí pohnout světem k větší lidskosti, ve smyslu naplnění našeho poslání dobrého života v souladu s bližními, Pánem Bohem, ale i v souladu s naším okolím - s přírodou, se zemí - jsou na straně Boží.

Milé přátelé v Kristu, výroku: „Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje, rozptyluje“, vlastně rozumíme ne ve smyslu exklusivity křesťanů a křesťanství, to by bylo nepochopení. (Něco ve smyslu: mimo církev není spásy.) Je to ale v kontextu právě přečteného, kdo jde proti Kristu a jeho působení, kdo rozštěpuje, snaží se rozvracet to dobré, ten je proti Ježíšovi. Pozor na převracení hodnot, jakkoliv ty hodnoty stále musíme zkoumat, jestli už nejsou jen tvrdou ideologií (jakýmsi klackem proti „jinověrcům“). Prostě, kdo převrací, podvádí, ohlupuje a staví lidi proti sobě, dělá něco velmi hříšného, podlého, zlého.

Sestry a bratři, kdo ovšem jsou ti na Ježíšově straně dnes? Vidíme je v televizi, zprávách, všude. Jsou to předně lidi v prvních liniích, tedy zdravotníci, doktoři, sestry, pomocný personál, ale i novináři, kteří jsou také velmi často nablízku, ti, kteří se snaží informovat objektivně, podle svého nejlepšího přesvědčení. Stačí, když se tito lidé vydávají všanc, když vyhánění toho zlého draka – Coronavira pryč, anebo ho aslepoň posílají do určitých mezí. Jsou to také lidé stojící na straně Pravdy.

Drazí, co je tedy důležité: žít podle Ducha svatého, nebo jinak podle našeho Pána Ježíše Krista. Věřme, že právě skrze jeho působení nám svitlo Světlo, že skrze něho jsme ucítili vůni Božího království. AMEN

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, uvěřili jsme v tebe a vyznáváme, že ty sám máš moc nade vším zlem. Myslíme na to, kolikerým zlem jsme poznamenáni a někdy i úplně pokaženi. Proto se obracíme k tobě a prosíme tě o pomoc. Naplň svým Duchem naše nitro, proměň naše myšlení, ovlivni všecko naše rozhodování a dej nám i sílu na dobré cestě vytrvat a neupadat do starých nebo nových pomýlení. Dávej sílu všem, kteří jdou, někdy i nevědomky, ve Tvých stopách. Nechť i náš život nese stopy toho, že v Tobě do našeho světa již přišlo tvé království. Amen.

Píseň: Ez 379

Poslání:
Nepřestávejte se modlit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On vás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. (Ko 1,9-14)

POŽEHNÁNÍ:
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Amen

Píseň: Ez 489

Ladislav Havelka, farář